การดำเนินการดังต่อไปนี้ใน Clearing House รอบ CH3.5 อันได้แก่ :

  • สละสิทธิ์ / Decline
  • ไม่เลือกสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์ตาม CH3.5
  • ไม่เข้าทำการใดๆ ในระบบ
จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในทุก คณะ/สาขาวิขา ที่ได้รับสิทธิ์และไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในรอบ CH3.5 และจะไม่ขอเรียกร้องใดๆ ภายหลัง

 
โปรดใส่ตัวอักษร หรือตัวเลขตามรูปภาพด้านบน