กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

ขออภัย!! หมดเวลารับสมัครลงแล้ว


 
 
 

1/   กรณีที่เป็นเลข Passport จะต้อง :

  • กรอกเฉพาะส่วนที่เป็นตัวเลขเท่านั้น (Digit 0-9 ONLY)
  • กรณีที่ไม่ครบ 13 หลัก ให้เติมศูนย์ (0) ข้างหน้าจนครบ 13 หลัก (Zero-filled till 13 digits)

2/   ได้รับครวมอนุเคราะห์ข้อมูลจาก สทศ.

** ตัวเลือก "วิชาสามัญฯ ปี 2561" เฉพาะผู้ที่ต้องการสมัคร คณะ/สาขาวิชา โดยใช้เกณฑ์ของ กสพท
     และไม่มีเลขที่นั่งสอบ GAT/PAT ใน 3 รอบที่นำมาใช้ในการคัดเลือกฯ ได้เท่านั้น!!
     (เลขที่นั่งสอบวิชาสามัญฯ จะไม่ปรากฏในใบสมัคร)