การสมัคร TCAS รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
Applying TCAS Round 3 of Academic Year 2018

คำแนะนำ : ควรสมัครผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
ไม่แนะนำให้สมัครผ่านมือถือและแทบเบล็ต
Browser ที่แนะนำ Google Chrome

ปริมาณผู้ใช้งานระบบ ณ ขณะนี้ : เบาบาง
1. ผู้สมัครสามารถอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา เฉพาะของปี 2561 เท่านั้น

** สมาคม ทปอ. จะไม่รับชำระเงินผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากช่องทางตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร **