รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561


ขั้นตอนการดำเนินงานรอบที่ 4
1. สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครให้ ทปอ. ภายใน 30 ม.ค. 61
2. ระเบียบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 4 ภายใน 2 มิ.ย. 61
3. ทปอ. รับสมัคร Admission ที่เว็บไซต์ของ ทปอ. 12-16 มิ.ย. 61
4. ชำระค่าสมัคร 12-17 มิ.ย. 61
5. สถาบันอุดมศึกษาส่งวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายให้ ทปอ.
6. สถาบันอุดมศึกษาส่งจำนวนรับเพิ่มเติมให้ ทปอ. (ถ้ามี)
26 มิ.ย. 61
7. ตัดสิทธิ์ผ่านระบบ (Clearing House) รอบที่ 1 - 3 ภายใน 19 มิ.ย. 61
8. ประกาศคะแนน รายชื่อผู้ถูกตัดสิทธิ์ และรายชื่อนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 21-24 มิ.ย. 61
9. ทปอ. ประมวลผลคะแนน
ภายใน 2 ก.ค. 61
10. ประกาศผลการคัดเลือก
4 ก.ค. 61
11. ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สถาบันอุดมศึกษา ภายใน 6 ก.ค. 61
12. ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 10-12 ก.ค. 61
13. สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ ทปอ. 14 ก.ค. 61
14. ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 ก.ค. 61


สมัครรอบที่ 4

เงื่อนไขการสมัคร TCAS รอบที่ 4


ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณคะแนน TCAS รอบที่ 4


ส่งเอกสารขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร TCAS รอบที่ 4
ตรวจสอบคะแนนรอบที่ 4


ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 4


ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 4

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น.

ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  02-354-5150-2
  admissions@cupt.net
tcas@cupt.net
 CuptThailand