รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครรอบที่ 1/1

ปิดรับสมัครแล้ว

ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1/1

ปิดระบบแล้ว


ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1/1

มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ.

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11 มหาวิทยาลัยนครพนม
12 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
13 มหาวิทยาลัยนเรศวร
14 มหาวิทยาลัยบูรพา
15 มหาวิทยาลัยพะเยา
16 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17 มหาวิทยาลัยมหิดล
18 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
20 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22 มหาวิทยาลัยศิลปากร
23 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
26 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
27 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  02-354-5150-2
  admissions@cupt.net
tcas@cupt.net
 CuptThailand