สละสิทธิ์

1. ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ประสงค์จะสละสิทธิ์จะต้องทำการสละสิทธิ์ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมหาวิทยาลัยอนุมัติให้สละสิทธิ์ได้เท่านั้น การสละสิทธิ์จึงจะเสร็จสมบูรณ์

2. การยื่นสละสิทธิ์ทำได้ 2 ทาง คือ
      1) ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกแบบฟอร์มการสละสิทธิ์ แล้วยื่นผ่านมหาวิทยาลัย โดยที่มหาวิทยาลัยต้องให้ความเห็นชอบ แล้วแจ้งชื่อไปยังทปอ.
      2) ผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ทางเว็บไซต์ของ ทปอ. โดยกรอกแบบฟอร์มการสละสิทธิ์ แล้วแสกนหรือส่งไปยัง ทปอ. เพื่อส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัย

3. การแจ้งคืนสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยไปยัง ทปอ. จะทำการผ่านระบบที่กำหนดไว้ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการสมัครครั้งถัดไป

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบสละสิทธิ์


ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  02-354-5150-2
  admissions@cupt.net
tcas@cupt.net
 CuptThailand