ระบบส่งเอกสารประกอบการแก้ไขข้อมูล TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2561

กรอกข้อมูล เลขประจำตัวประชาชนและเลขที่สมัคร
______________________________________

เลขประจำตัวประชาชน :
เลขที่สมัคร :
 


ดาวน์โหลดคู่มือการส่งเอกสารแบบออนไลน์


หมายเหตุ :
1. ถ้าส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์นี้แล้ว ไม่ต้องแฟกซ์เอกสารมายัง ทปอ. อีก
  2. ไฟล์เอกสารต้องเป็นนามสกุลรูปภาพ (เช่น .JPEG, .PNG, .GIF เป็นต้น) เท่านั้น
  3. ข้อมูลที่ส่งมาแก้ไข เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนดำเนินการแก้ไข

 

 

Copyright 2018 CUPT