รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561


ขั้นตอนการดำเนินงานรอบที่ 4
1. สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครให้ ทปอ. ภายใน 30 ม.ค. 61
2. ทปอ. จัดทำระเบียบการรับสมัคร ตารางองค์ประกอบ และเกณฑ์การคัดเลือก ภายใน 3 พ.ค. 61
3. ทปอ. รับสมัคร Admission ที่เว็บไซต์ของ ทปอ. 6 -10 มิ.ย. 61
4. ชำระค่าสมัคร 6 - 11 มิ.ย. 61
5. สถาบันอุดมศึกษาส่งวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายให้ ทปอ.
6. สถาบันอุดมศึกษาส่งจำนวนรับเพิ่มเติมให้ ทปอ. (ถ้ามี)
20 มิ.ย. 61
7. ตัดสิทธิ์ผ่านระบบ (Clearing House) รอบที่ 1 - 3 ภายใน 13 มิ.ย. 61
8. ประกาศคะแนน รายชื่อผู้ถูกตัดสิทธิ์ และรายชื่อนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 15 - 18 มิ.ย. 61
9. ทปอ. ประมวลผลคะแนน
ภายใน 26 มิ.ย. 61
10. ประกาศผลการคัดเลือก
28 มิ.ย. 61
11. ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สถาบันอุดมศึกษา ภายใน 30 มิ.ย. 61
12. ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 4 - 6 ก.ค. 61
13. สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ ทปอ. 8 ก.ค. 61
14. ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 13 ก.ค. 61

ระเบียบการรอบที่ 4

กำลังดำเนินการ


สมัครรอบที่ 4

ระบบจะเปิดให้ใช้งาน วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2561


ตรวจสอบคะแนนรอบที่ 4

โปรดติดตาม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 4

โปรดติดตาม ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 4

โปรดติดตาม ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  02-354-5150-2
  admissions@cupt.net
tcas@cupt.net
 CuptThailand