รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561
ขั้นตอนการดำเนินงานรอบที่ 3
1. สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครให้ ทปอ. ภายใน 12 เม.ย. 61
2. ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ tcas.cupt.net 9 - 13 พ.ค. 61
3. สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปี 1-2 ให้ ทปอ. (ถ้ามี) 8 พ.ค. 61
4. ชำระค่าสมัคร 9 - 14 พ.ค. 61
5. สถาบันอุดมศึกษาส่งวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายให้ ทปอ. ภายใน 15 พ.ค. 61
6. ทปอ. ส่งข้อมูลการสมัครให้สถาบันอุดมศึกษา 16 พ.ค. 61
7. สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประมวลผล และจัดส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. 23 พ.ค. 61
8. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ (Clearing House ) 26 - 28 พ.ค. 61
9. ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสัมภาษณ์ 30 พ.ค. 61
10. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ที่สถาบันอุดมศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ 4 - 5 มิ.ย. 61
11. สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ให้ ทปอ. 6 มิ.ย. 61
12. ทปอ. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 8 มิ.ย. 61


สมัครรอบที่ 3

ระบบจะเปิดให้ใช้งาน วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561


ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3

ระบบจะเปิดให้ใช้งาน วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561


ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 3

โปรดติดตาม ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป


ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  02-354-5150-2
  admissions@cupt.net
tcas@cupt.net
 CuptThailand